Организации и институции в България
Министерството на здравеопазването (МЗ) https://www.mh.government.bg
Единен информационен портал за COVID-19 https://coronavirus.bg
Национална здравно-информационна система (НЗИС) https://his.bg
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) https://www.nhif.bg
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) https://www.bda.bg
Регионални здравни инспекции в страната (РЗИ) https://www.mh.government.bg
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) https://www.ncipd.org
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) https://ncpha.government.bg
Български Червен кръст (БЧК) https://www.redcross.bg
Български лекарски съюз (БЛС) https://blsbg.com
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) https://nursing-bg.com
Български фармацевтичен съюз (БФС) https://bphu.bg
Български зъболекарски съюз (БЗС) http://bzs.bg
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) http://www.nsoplb.com
Сдружение „Национална пациентска организация” (НПО) https://npo.bg
Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) https://www.patient.bg
Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) https://bgpatients.org
Международни организации и институции
Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) https://www.ema.europa.eu
Европейска комисия (ЕК) https://ec.europa.eu
Представителство на Европейската комисия в България https://bulgaria.representation.ec.europa.eu
Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu
Световна здравна организация (СЗО) https://www.who.int
Регионален офис на СЗО за Европа https://www.euro.who.int
UNICEF https://www.unicef.org
UNICEF България https://www.unicef.org/bulgaria/
Центрове за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) https://www.cdc.gov